Podmínky zpracování osobních údajů


Společnost COFFEE EXPERTS CZE a.s., IČO: 63080851, se sídlem Praha 7 – Holešovice, U Pergamenky 1522/2, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3346, podniká mimo jiné v oblasti prodeje kávy a souvisejícího spotřebního zboží a služeb (uvedené výrobky dále jen „Výrobky“ a uvedené služby dále jen „Služby“). Společnost COFFEE EXPERTS CZE a.s. je rovněž provozovatelem webových stránek https://www.waterexperts.cz (dále jen „Internetové stránky” nebo také jen „web”). Na jiné webové stránky či e-shopy provozované společností COFFEE EXPERTS CZE a.s. se tyto podmínky nevztahují. Tyto podmínky se nevztahují ani na zpracování osobních údajů v souvislosti s jinými činnostmi společnosti COFFEE EXPERTS CZE a.s., zejména v souvislosti s pronájmem, prodejem a servisem zařízení na přípravu kávy (a případně jiných nápojů) a na úpravu vody, nejsou-li takové jiné činnosti společnosti COFFEE EXPERTS CZE a.s. poskytovány rovněž prostřednictvím Internetových stránek.

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů:

• návštěvníků Internetových stránek.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Pro naši společnost je ochrana soukromí důležitá, a proto Vás informujeme o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti s jejich zpracováním. Tyto informace mohou být v případě potřeby či změny okolností aktualizovány.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. JSME SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost COFFEE EXPERTS CZE a.s., IČO: 63080851, se sídlem Praha 7 – Holešovice, U Pergamenky 1522/2, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3346.

Pro účely komunikace v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů můžete použít následující kontakty:

telefonní číslo: +420 800 100 463
e-mailová adresa: info@CoffeeExperts.cz
doručovací adresa: Praha 7 – Holešovice, U Pergamenky 1522/2, PSČ 170 00

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od Vás při komunikaci s Vámi, a to v rámci zaslání dotazu na přístroje a příslušenství nebo případně jiných dotazů, objednávání servisního zásahu apod. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Osobní údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví přímo právní předpisy. Zvláštní kategorie osobních údajů nezpracováváme.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

• kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, jméno / název firmy, telefonní číslo, e-mailová adresa;

Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli komunikovat – zodpovědět Vaše dotazy, případně provést servisní zásah.

III. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte naše Internetové stránky, na kterých využíváme i soubory cookies, používáme Vaše osobní údaje zejména pro sledování návštěvnosti, zlepšování našich služeb a pro marketingové účely např. pro zobrazení cílené reklamy.

A. POKUD NAVŠTÍVÍTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY

Pokud navštívíte naši Internetovou stránku https://www.waterexperts.cz, zpracováváme „údaje o Vašem chování na našich Internetových stránkách“ na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

• získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
• vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;
• předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud navštívíte naši Internetovou stránku https://www.waterexperts.cz, za účelem zpracování „údajů o Vašem chování na našich Internetových stránkách“ ukládáme do Vašeho zařízení a následně z něj čteme malé textové soubory, tzv. cookies. Za tímto účelem používáme i pixelové značky (cookies i pixelové značky pro zjednodušení dále jen „cookies”).

Cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek (technické cookies), zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu). Takové cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku. Takové cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který vyjadřujete tím, že umožňujete v nastavení svého webového prohlížeče používání cookies. O cookies na našich webových stránkách Vás informujeme hned při příchodu na naše Internetové stránky, a pokud využívání cookies v nastavení svého webového prohlížeče přesto nevypnete, nebo kliknete na tlačítko „OK”, předpokládáme, že s využitím cookies i případným předáním údajů sociálním a reklamním sítím souhlasíte. Takový souhlas však můžete kdykoli odvolat, a to v nastavení svého webového prohlížeče (vypnutím využívání cookies).

Bližší informace ohledně cookies, druhů cookies, které používáme, způsobu vyloučení používání cookies Vaším prohlížečem a další informace se můžete dočíst v našich Zásadách používání cookies.

B. POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu atd., budeme zpracovávat Vaše „identifikační a kontaktní údaje“ a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) zejména za účelem:

• vyřízení Vašich požadavků;
• evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
• prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte servisní zásah;
• jejich analýzy pro zlepšení kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme osobní údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich ukončení.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

IV. PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM NEBO DO TŘETÍCH ZEMÍ?

Vaše osobní údaje pro vlastní účely zpracováváme jako jejich správce. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám nebo do třetích zemí.

V. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

1) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, právo získat přístup k těmto osobním údajům.

2) Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud nejsou splněny podmínky pro jejich zpracování či je naplněn jiný důvod jejich výmazu.

Máte právo na to, abychom v určitých případech omezili zpracování osobních údajů (v podrobnostech odkazujeme zejména na čl. 18 Nařízení).

3) Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu mohli bránit. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů máte taktéž právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

4) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracování osobních údajů založeno na tom, že je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů či třetí strany, nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely přímého marketingu.

5) Právo odvolat souhlas

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat.

6) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo vyřizujeme Vaše žádosti či námitky, máte právo podat stížnost u naší společnosti či přímo u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem doložení plnění povinností správce bude písemná komunikace týkající se vyřizování žádostí a námitek uchovávána. Součástí žádosti či námitky by mělo být i odůvodnění, jinak nebudeme schopni takovou žádost či námitku náležitě posoudit a budeme ji muset odmítnout.

Bližší podmínky uplatnění Vašich práv (jakožto práv subjektu údajů) upravuje Nařízení.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://www.waterexperts.cz. Toto znění je účinné od 1.7.2019 .